home > 열람(왕대) > 宣祖實錄 > 宣祖實錄 三十一年(1598年) > 三十一年 二月 > 宣祖 31年 2月 11日
宣祖 97卷, 31年(1598 戊戌 / 명 만력(萬曆) 26年) 2月 11日(丙寅) 4번째기사
왜적의 진중에서 도망해 온 전풍상이 왜적의 상황을 아뢰다
鎭海居正兵全風上, 自賊中逃來言曰: “往在壬辰年八月, 避亂山谷, 爲賊所擄, 屬於山道之陣中, 留安骨浦月餘, 隨山道渡海, 抵日本國都東距一日程鎭域軍里, 鎭域軍里, 乃山道所治之邑也。 又從山道副將尤多凌其, 爲奴服役, 往往持文書, 送于船所, 蓋尤多凌其, 乃山道之管戰船將也。 船數則一百二十餘隻, 前年六月, 山道再領其軍, 來泊于釜山浦, 七月間閑山島接戰後, 下陸于河東前浦。 由求禮南原, 到全州, 卽還河東, 蓋往返二十餘日矣。 留河東一旬, 山道盡擧船隻, 以水路, 由順天興陽, 至右水營前洋, 與統制使接戰, 倭賊爲半死傷。 退泊于務安地, 連日焚蕩後, 還入于順天, 築城於倭橋, 而又令走難宮守之, 山道卽還日本, 而隨尤多凌其, 移泊于光陽獐島。 又聞尤多凌其還入日本之奇, 不勝懷土之情, 乘夜逃來, 來現縣監” 云矣。
【태백산사고본】 62책 97권 17장 A면
【영인본】 23책 382면
【분류】 *군사(軍事) / *외교-왜(倭)