home > 열람(왕대) > 世宗實錄 > 世宗實錄 二年(1420年) > 二年 閏正月 > 世宗 2年 閏1月 10日
世宗 7卷, 2年(1420 庚子 / 명 영락(永樂) 18年) 閏1月 10日(己卯) 6번째기사
예조에서 대마도의 도도웅와가 귀속하기를 청한다고 아뢰다
○禮曹啓: “對馬島都都熊瓦使人時應界都來傳熊瓦言曰: ‘對馬島土地瘠薄, 生理實難。 乞遣島人, 戍于加羅山等島, 以爲外護。 貴國使人民入島, 安心耕墾, 收其田稅, 分給於我以爲用。 予畏族人窺奪守護之位, 未得出去, 若將我島依貴國境內州郡之例, 定爲州名, 賜以印信, 則當効臣節, 惟命是從。 都豆音串入侵賊船三十隻內, 戰亡十六隻, 餘十四隻還來。 七隻乃一岐州人, 已還本州, 七隻則我島人也。 其船主則戰亡, 但有格人等還來。 今已推捉各船作頭人各一, 幷其妻子囚繫, 收取家財及船以待命, 乞速送官人區處。’”
【태백산사고본】 3책 7권 16장 B면
【영인본】 2책 369면
【분류】 *외교-왜(倭)